Planmonitor

Voor het derde achtereenvolgende jaar is sprake van een zeer hoge woningproductie. Het lijkt alsof er na een jarenlang gemiddelde van 1500 woningen een nieuw gemiddelde ontstaat van rond de 2400 nieuwbouwwoningen per jaar. Daarmee vormt Foodvalley een uitzondering op de landelijke ontwikkeling, waar het maar niet lukt een productie te realiseren die aansluit op de behoefte.

Tegelijk zitten er wel degelijk risico's in de planning:

  • Het is de vraag of het zal lukken in hetzelfde tempo als waarin wordt geproduceerd ook nieuwe plannen toe te voegen.
  • Het nieuwbouwaanbod is dermate uniek dat dit een grote aantrekkingskracht heeft op nieuwkomers in de regio.
  • Het gevolg is dat de nieuwbouw minder dan in het verleden bijdraagt aan het op gang houden of brengen van doorstroming in de regio.

Tegen die achtergrond zijn er meerdere opgaven. Het is in de eerste plaats van belang een scherpe analyse te maken van de ontwikkelruimte die de komende jaren nog kan worden verwacht. Het is van belang voor de periode na 2022 de mogelijke planruimte in beeld te brengen en daarbij vooral ook kritisch te kijken naar de doorlooptijd van het opstarten van plannen.

In de tweede plaats is het voor de woningmarkt van belang niet alleen de bovenkant te bedienen, maar ook de doorstarters uit de eigen markt die een tweede of derde stap in hun wooncarrière willen maken.

In de derde plaats zou het goed zijn om te kijken naar de mogelijkheden om binnen de huidige plannen extra aandacht te besteden aan programma's die aantrekkelijk zijn voor senioren, om op die manier beweging in de markt te krijgen.

Tot slot is blijvend aandacht voor de categorie middenhuur van belang. Het recente regionale onderzoek laat zien dat er op korte termijn een behoefte is die groter is dan de planvoorraad in die categorieën in de monitor. Het is wat dat betreft tijd dat ook de institutionele belegger in navolging van de kopers en huurders, zijn blik verlegt naar de randen van de Randstad.