Ambitie

Een bekende Nederlandse bank zei ooit; “het begint met ambitie”. Aan ambitie geen gebrek in Food Valley. Een van de ambities is de toevoeging van 40.000 extra woningen. De uitdaging is enorm en de woningcorporaties in Food Valley spelen graag een rol in deze opgave. Makkelijk gaat het in ieder geval niet worden.

Financiële ruimte

Eind 2018 werd in de Tweede Kamer de vraag gesteld of de Nederlandse corporaties financieel wel voldoende ruimte hebben om de maatschappelijke opgave tot 2050 volledig op te pakken. Deze vraag mondde in de zomer van 2020 uit in het landelijke onderzoek “opgaven en middelen”. Een onderzoek dat namens drie ministeries een heel duidelijk beeld geeft. Nee, de middelen zijn bij lange na niet toereikend om alle opgaven op te pakken, tot en met 2035 is het berekende tekort landelijk 31 miljard. In de jaren erna groeit het tekort. 

Betaalbaar en duurzaam

Bij de opgaven gaat het om het laten groeien van het aanbod van betaalbare huurwoningen, het betaalbaar houden van de bestaande woningen maar ook om het verder verduurzamen van alle corporatiewoningen. 
Landelijk is gewerkt aan een actieagenda wonen, onderdeel van die agenda is onder meer om te kijken hoe de opgaven en middelen beter in balans kunnen komen. In de actieagenda staan plannen die binnen tien jaar moeten leiden tot: 

  • 1 miljoen nieuwe woningen 
  • Wonen betaalbaar houden voor kopers en huurders 
  • Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden 
  • Sneller alle woningen verduurzamen 

Denken in mogelijkheden

De actieagenda wonen is ondertekend door 34 verschillende partijen zoals de koepel van woningcorporaties, bouwbedrijven, politieke organisaties, zorginstellingen enzovoorts.

De organisaties doen een beroep op het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat de plannen gerealiseerd kunnen worden. En dat is mogelijk! Onder andere door het beschikbaar stellen van bouwlocaties, het versnellen van procedures en het afschaffen van de verhuurderheffing.

In de tweede helft van 2020 zijn de corporaties in Food Valley gestart met een regionale verdieping. Wat zijn onze opgaven en wat zijn onze middelen? Hoewel dat onderzoek nog loopt, is een eerste beeld al duidelijk. Ook in regio FoodValley overstijgen de opgaven de middelen ruimschoots. Niet in de laatste plaats komt dat door de groeiopgave in onze regio. 

Verstedelijkingstrategie

De (groei)opgave in onze regio wordt uitgebreid in beeld gebracht in de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley waar aan wordt gewerkt. Maar ook in de regionale woonagenda wordt verder uitgewerkt welke opgaven we als regio hebben. 
Omdat we als regio niet alles kunnen doen wat we willen doen staat de komende periode in het teken van het maken van keuzes. Die keuzes moeten we gezamenlijk maken op basis van een gezamenlijk beeld. Om dat beeld scherp te krijgen is de vastgoedmonitor een goed vertrekpunt

Onze kennissessie van 15 april zal ook over dit onderwerp gaan, voor meer informatie verwijs ik u naar Uitnodiging Online Expertmeeting

Marian Teer
Directeur Woonstede

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda